Breaking News

บุคลากร

ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุิ์

ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุิ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเมตตา ติดวงษา

นางเมตตา ติดวงษา

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ

นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเรืองศักดิ์ มัทวีวงศ์

นายเรืองศักดิ์ มัทวีวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ เรืองบุญ

นายสมบัติ เรืองบุญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์

นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุนทร แต้มจันทร์

นายสุนทร แต้มจันทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี ปะนัดถา

นางอรุณี ปะนัดถา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางภคมน ภูมิชูชิต

นางภคมน ภูมิชูชิต

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาพร อาจอารี

นางนิภาพร อาจอารี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวชากร บุญสิทธิ์

นายวชากร บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว

นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์

นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์

นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรภร วัฒนราช

นางสาวภัทรภร วัฒนราช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไล ปะตังพะโล

นางวิไล ปะตังพะโล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุปผา ทิ้งแสน

นางบุปผา ทิ้งแสน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวศุภาวรรณ ผลสง่า

นางสาวศุภาวรรณ ผลสง่า

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวมนัสวี โนนหนองคู

นางสาวมนัสวี โนนหนองคู

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์

นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครู

นายธนวัฒน์ ประมาคะเต

นายธนวัฒน์ ประมาคะเต

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย